Informace pro veřejnost

 Informace k podání žádosti o nahlédnutí do registru oznámení a ke způsobu nahlížení do registru oznámení

Podání žádosti:

Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově sídla krajského nebo obecního/městského úřadu.

Žádost může být podána i elektronicky do elektronické podatelny za předpokladu dodržení všech náležitostí nutných pro elektronická podání.

Způsob nahlížení do registru na základě řádně podané žádosti:

-          nahlížení do registru v písemné podobě:

Nahlížení do registru v písemné podobě bude žadateli umožněno v úředních hodinách v budově sídla krajského nebo obecního/městského úřadu.

-          nahlížení do registru v elektronické podobě:

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána na elektronickou adresu uvedenou v žádosti.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz.

Považujeme za vhodné upozornit žadatele, že by se mohl dopustit přestupku, pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru.

Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a)        používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b)        poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c)        neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. 

Formuláře žádostí o nahlížení do registru

Žádosti o nahlížení do registru - Liberecký kraj (KÚLK)

Žádosti o nahlížení do registru (obecný formulář, lze doplnit úřad/obec)